Cập nhật lúc 14:32 10/07 (8:35)
20862
Nhiễm bệnh
+248
982
Tử vong
+0
17466
Bình phục
+0
Ca Nhiễm Mới
Ca số 15392 - Không rõ - Không rõ tuổi
Tokyo 30/11 06/05
Ca số 15391 - Không rõ - Không rõ tuổi
Tokyo 30/11 06/05
Ca số 15390 - Không rõ - Không rõ tuổi
Tokyo 30/11 06/05
Xem tất cả ca nhiễm
Thống Kê Các Tỉnh
7525
+243
325
____
5979
____
1945
+0
86
____
1763
____
1653
+0
97
____
1382
____
1352
+0
67
____
1032
____
1274
+0
101
____
1106
____
1066
+0
46
____
899
____
898
+0
33
____
814
____
722
+0
45
____
659
____
712
+0
13
____
658
____
527
+0
34
____
480
____
420
+0
18
____
353
____
300
+0
27
____
267
____
230
+0
22
____
205
____
189
+0
10
____
163
____
170
+2
3
____
161
____
162
+0
7
____
148
____
155
+0
19
____
133
____
149
+0
0
____
148
____
148
+0
7
____
139
____
124
+0
0
____
11
____
122
+0
8
____
114
____
104
+0
1
____
99
____
102
+0
2
____
90
____
100
+0
1
____
91
____
93
+1
1
____
81
____
90
+0
0
____
72
____
85
+0
0
____
83
____
82
+0
0
____
82
____
82
+0
5
____
77
____
76
+0
0
____
76
____
75
+0
1
____
74
____
74
+0
3
____
71
____
71
+0
1
____
68
____
66
+0
3
____
61
____
60
+0
1
____
59
____
48
+0
3
____
45
____
46
+1
1
____
45
____
45
+0
0
____
45
____
37
+0
0
____
37
____
31
+0
1
____
26
____
28
+0
0
____
26
____
28
+0
0
____
28
____
24
+0
0
____
24
____
19
+0
1
____
16
____
18
+0
0
____
17
____
16
+0
0
____
16
____
10
+1
1
____
4
____
4
+0
0
____
3
____