Cập nhật lúc 00:32 06/06 (20:38)
16958
Nhiễm bệnh
+43
916
Tử vong
+2
14925
Bình phục
+140
Ca Nhiễm Mới
Ca số 15392 - Không rõ - Không rõ tuổi
Tokyo 30/11 06/05
Ca số 15391 - Không rõ - Không rõ tuổi
Tokyo 30/11 06/05
Ca số 15390 - Không rõ - Không rõ tuổi
Tokyo 30/11 06/05
Xem tất cả ca nhiễm
Thống Kê Các Tỉnh
5347
+20
309
____
4687
____
1783
+0
84
____
1622
____
1386
+6
88
____
1157
____
1100
+4
90
____
849
____
1006
+1
51
____
918
____
912
+0
45
____
842
____
794
+5
29
____
633
____
712
+0
13
____
654
____
699
+0
42
____
647
____
509
+1
34
____
462
____
358
+0
18
____
358
____
299
+1
27
____
236
____
227
+0
22
____
198
____
168
+0
10
____
150
____
165
+0
3
____
162
____
151
+2
19
____
122
____
151
+0
7
____
141
____
149
+0
0
____
147
____
145
+0
6
____
137
____
122
+0
8
____
112
____
100
+0
1
____
94
____
92
+0
2
____
89
____
88
+0
1
____
87
____
82
+0
4
____
64
____
82
+0
0
____
81
____
81
+0
0
____
76
____
76
+0
1
____
72
____
75
+0
0
____
71
____
74
+0
3
____
71
____
69
+0
0
____
66
____
66
+0
0
____
53
____
65
+0
1
____
59
____
63
+0
3
____
60
____
60
+0
1
____
58
____
47
+0
3
____
44
____
45
+0
0
____
45
____
45
+0
1
____
44
____
37
+0
0
____
36
____
28
+0
0
____
28
____
27
+0
1
____
26
____
25
+0
0
____
25
____
24
+0
0
____
23
____
17
+0
1
____
16
____
17
+0
0
____
17
____
16
+0
0
____
16
____
10
+0
0
____
10
____
5
+0
1
____
4
____
3
+0
0
____
3
____